Lov stof.

Du risikerer at bryde våbenloven på jagt eller fisketur.

Hundrede tusindvis af danskere bryder våbenloven i deres fritid uden at vide det, ifølge Danmarks Jægerforbund.

En dom fra sidste sommer betyder, at foldeknive til to hænder pludselig kan være ulovlige.

 

Folketinget vedtager ny knivlov.

Straffen for at gå med ulovlig kniv er ikke længere en tur i spjældet. Kun under skærpende omstændigheder.

Håndværkeren, der glemmer hobbykniven i bagagerummet og bliver stoppet af politiet i fritiden,

skal ikke længere frygte en tur i fængsel.

Tirsdag har Folketinget nemlig vedtaget en ny knivlov,

som vil gøre op med den skrappe og ved flere lejligheder kritiserede knivlov fra 2008.

Knivloven fra 2008 betød, at straffen altid i udgangspunktet skulle være en uges ubetinget fængsel,

hvis man blev stoppet med en ulovlig kniv på et offentligt sted.

Ubetinget straf for arbejdskniv

Tidligere blev den slags kun straffet med bøde, når der var tale om en førstegangsforseelse.

Bødens størrelse var typisk 3000 kroner.

Efter at knivloven fra 2008 trådte i kraft, var der flere sager, hvor folk fik ubetingede fængselsstraffe,

fordi de for eksempel var kommet til at tage en arbejdskniv med i bilen.

Højesteret har flere gange været inde og mildne nogle af de hårde straffe, som fulgte af loven fra 2008.

I lovforslaget til den nye lov, som netop er blevet vedtaget, meddeler regeringen,

at man ikke ønsker at vende tilbage til de regler, som gjaldt før 2008.

Det skal stadig være muligt at sende knivbevæbnede personer i brummen for en førstegangsforseelse,

men kun under særligt skærpende omstændigheder.

Domstole skal vurdere omstændigheder

skærpende omstændigheder vil i praksis sige, at man for eksempel har taget kniven med på værtshus, til koncert,

til fodboldkamp eller andre steder, hvor der vil kunne opstå tilspidsede situationer.

Den nye lov lader det være op til domstolene at vurdere, om der er tale om skærpende omstændigheder,

og hvis det ikke er tilfældet, skal straffen kun være en bøde.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.

I medfør af § 30, stk. 1, § 31, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Randers Fjord. Ved Randers Fjord forstås i denne bekendtgørelse hele vandområdet øst for Randers Bro, herunder Grund Fjord, til en linie fra Sødring Kirke over anduvningslystønden, mærket »Randers Fjord«, der er udsat ved yderenden af løbet over barren, til Udbyhøj Vinkelfyr på Elkær Bakke.

Redskabsbestemmelser

§ 2. Fiskeri i Randers Fjord må kun foregå ved brug af bundgarn, bundgarnslignende redskaber, kasteruser, nedgarn samt med lette håndredskaber.

Stk. 2. Fiskeri med bundgarn og bundgarnslignende redskaber må kun foregå efter tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. I redskaber, som er tilladt efter stk. 2, skal overkanten i ringens net være sænket mindst 30 cm under den til enhver tid værende vandstand i perioden 1. april til 31. maj, begge dage inklusive.

§ 3. Fiskeri med nedgarn er forbudt fra solens opgang søndag morgen til solens opgang mandag morgen.

§ 4. Maskemålet i nedgarn skal mindst være 130 mm (helmaske).

Stk. 2. De redskaber, der er nævnt i stk. 1, og som anvendes af andre end erhvervsfiskere, skal altid være bundsatte og må ikke have en højde over 1,5 m.

§ 5. Fra og med øen Piggen og ind til Randers havn, inklusiv Grund Fjord, er fiskeri med nedgarn ikke tilladt.

§ 6. Fiskeri med nedgarn er forbudt i en 100 m bred zone på hver side af sejlløbet i Randers Fjord - herunder det dobbelte sejlløb ved Kare Holm og Stenrevet - samt i et område, der afgrænses mod øst af en cirkel med en radius på 3 km fra Melbank Fyr (56 grader 36,8' N 10 grader 20,5' Ø) og med afgrænsning mod vest ved:

1) linien fra Melbank Fyr til Sødring Kirke, og

2) linien fra Melbank Fyr til Udbyhøj vinkelfyr.

Særlige fredningsområder

§ 7. Alt fiskeri er forbudt i Randers Havn og det afmærkede sejlløb. Fiskeri med stang og snøre er dog tilladt.

Stk. 2. Randers Havn afgrænses mod øst af en linie i retning nord-syd 300 meter øst for enden af pieren (Kulholmen).

§ 8. I Grund Fjord er alt fiskeri forbudt, inden for en afstand af 1 km fra Alling Å's udløb.

§ 9. Alt fiskeri er forbudt ved fredningsbæltet ved Albækkens udløb i perioden fra den 16. september til og med den 15. marts.

Fredning og mindstemål

§ 10. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider:

1) Aborre: 15. april til 31. maj, begge dage inklusive.

2) Sandart: 1. maj til 31. maj, begge dage inklusive.

3) Laks og ørred: 16. november til 1. marts, begge dage inklusive.

4) Nedfaldsørred og -laks er totalfredet.

Stk. 2. For sandart fastsættes et mindstemål på 50 cm, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde).

Stk. 3. Fisk under mindstemålet og fisk fanget i fredningstiden må ikke landes, beholdes om bord, transporteres, opbevares, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

Straffebestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2-10.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.m.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 36 af 19. januar 1998 om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m. ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 11. december 2013

Jette Petersen/ Rita Martinsen

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX